PROSÍM PODPOŘTE NÁŠ PROJEKT

Přispět na sbírku

Telefon:
+420 321 622 331
+420 605 936 699

E-mail:
volno@email.cz
Odkazy:

www.autistik.cz - Sdružení pro pomoc lidem s autismem

www.mukolin.cz – Město Kolín

www.helpnet.cz – Informační portál pro osoby se specifickými potřebami

Sociální rehabilitace:

Tato služba je finančně podpořena z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007846

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.Charakteristika služby

Naplnění základních činností ze zákona:

Základní činnosti: § 70

1) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

- nácvik sebe obslužných dovedností prostřednictvím specializovaných výukových programů např. TEACCH – strukturovaný program učení pro osoby s autismem,
- nácvik soběstačnosti - ergoterapie – terapie motoricko-intelektuálních funkcí a sociálních schopností s cílem dosažení samostatnosti v osobním, sociálním s pracovním životě


2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- návštěvy veřejně dostupných společenských zařízení a veřejných prostranství (hřiště, obchody, restaurace, kino, divadlo, procházky po městě, cesty do přírody…..)
- setkávání se s dalšími lidmi, vytváření nových společenských kontaktů nebo upevňování již navázaných kontaktů


3) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- činnosti zaměřené na nácvik sociálního chování s ohledem na individualitu uživatele, druh postižení a osobní preference s využitím metod behaviorální stimulace
- vzdělávání uživatelů prostřednictvím speciálně pedagogických a sociálních metod práce (např.: dramaterapie, muzikoterapie, bazální stimulace, TEACCH program…)
- aktivizační činnosti obsahují řadu různých přístupů, které se kombinují dle aktuálních a individuálních potřeb uživatelů. Mezi nejčastější patří nácviky různých sociálních situací, hraní společenských her, posilování a upevňování činností, které uživatele zajímají (činnosti se provádí prostřednictvím těchto metod práce: bazální stimulace, strukturovaná výuka, relaxační techniky – autogenní trénink, dramaterapie, artefiletika..)


4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstar
ávání osobních záležitostí
- podpora pro uživatele je zajištěna prostřednictvím sociálního pracovníka a týmu asistentů, kteří společně na základě zakázky uživatele pomáhají řešit situace spojené s uplatňováním práv a oprávněných zájmů uživatelů (vždy s ohledem na individualitu uživatele)

Při poskytování ambulantní formy služby sociální rehabilitace poskytujeme uživatelům i pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, protože naši uživatelé jsou i osoby s těžkým stupněm postižení, kteří tuto podporu nezbytně potřebují.

Sociální rehabilitace ve Středisku respitní péče VOLNO znamená ucelenou nabídku služeb v péči a podpoře o uživatele s postižením. Spočívá v komplexní edukační činnosti/výchovně vzdělávací práci/ve všech směrech možného rozvoje osobnosti uživatele. Prioritou uceleného systému péče je socializace a to v co nejvyšší možné míře odpovídající potřebám jednotlivých uživatelů. Pro dosažení tohoto cíle je nutný nácvik a rozvoj dovedností klienta ve všech oblastech běžného života. To znamená nácvik: denních činností –sebeobsluha komunikace – edukace řeči, alternativní komunikace, hygiena, příprava a konzumace jídla, náplň volného času, dále viz. výše. Tento nácvik je nutné podpořit ucelenou rehabilitací tzn.:
rehabilitační cvičení + polohování, bazální stimulace, ergoterapie, logopedie, psychologická podpora, nácvik relaxace, nácvik komunikačních a sociálních dovedností.
Cílem péče a podpory nabízené ve Středisku je posílení samostatnosti, nezávislosti a sociální zdatnosti uživatelů.

Forma poskytované služby:
Ambulantní
Terénní

Časový rozsah poskytované služby:
Terénní služba: individuální dohoda s uživatelem nebo 7.00 – 16.00 hod.
Služba poskytovaná ve Středisku respitní péče Volno:
Ambulantní služby:
pondělí – pátek: od 7:30hod. do 16:00hod.
po předchozí domluvě je možno poskytnout individuální službu i mimo uvedený čas.

Služba není poskytována o státních svátcích, v období Vánočních svátků (7 pracovních dní) a v předem stanovených termínech (v rozsahu 1týdne na rok) určených pro údržbu Střediska (malování, opravy apod.).

Cílová skupina uživatelů služby:
Mladí dospělí a děti se specifickými potřebami:
- pervazivní vývojové poruchy – poruchy autistického spektra: dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha, Rettův syndrom
- mentální postižení
- kombinovaná postižení

Stupně postižení cílové skupiny:
lehký
střední
těžký

Věková struktura uživatelů:
Děti od 6 let až mladí dospělí (do 26 let)

Kapacita služby:
10 uživatelů / den – ambulantní služby
2 uživatelé / den – terénní služby

Rychlý kontakt pro další informace: Mgr. Michaela Provazníková, DiS.
– tel. 605 936 699
321 622 331