Volno o. s.

Ochrana osobních údajů

Společnost Volno o. s. Rimavské Soboty 923, Kolín 2, IČO 26661586 provozuje web www.volno-os.cz („Provozovatel“) a prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) stanovují, jaké osobní údaje zájemců jsou sbírány při návštěvě a používání webové stránky www.volno-os.cz.

 

Osobní údaje a jejich zpracování

1.1 Rozsah, účel a právní důvod zpracování osobních údajů
Za účelem komunikace se zájemci, kteří kontaktovali Provozovatele prostřednictvím některého z kontaktních formulářů, zpracovává Provozovatel v roli správce (na základě právního důvodu, kterým je nezbytnost pro plnění smlouvy)
následující kategorie osobních údajů:

 • jméno, e-mail, telefonní číslo a případně další údaje, které zákazník poskytuje při komunikaci s Provozovatelem.


1.2 Třetí strany
Provozovatel předává osobní údaje následujícím zpracovatelům:

 • Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (cílení reklamy),
 • Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
  (statistické vyhodnocování, cílení reklamy),
 • Seznam.cz a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 15000 Praha 5 – Smíchov (cílení reklamy),
 • Smartsupp.com, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 13, 602 00 Brno
  (zlepšování kvality služeb a zajištění funkčnosti webových stránek),
 • případně dalším poskytovatelům zpracovatelských software, služeb a aplikací, které však v současné době Provozovatel nevyužívá.

 

Zabezpečení osobních údajů, uchovávání a práva subjektů údajů

2.1 Zabezpečení osobních údajů

Provozovatel používá pouze zabezpečený přístup do PC a software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií.

Všichni spolupracovníci Provozovatele jsou pravidelně školeni a postupují podle vnitřních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Vedle technických opatření dodržují mlčenlivost ohledně osobních údajů.

2.2 Doba uchovávání
Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze smlouvy a dále po dobu, po kterou je Provozovatel povinen uchovávat osobní údaje podle právních předpisů. V ostatních případech je doba zpracování osobních údajů určena účelem zpracování.

2.3 Práva subjektů údajů

Mezi práva subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracovává Provozovatel, která jsou uvedena včetně dalších podrobností v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („nařízení”), patří zejm. tato práva:

 • právo na informace a přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se týkají subjektu údajů a dále právo na výmaz, kterému odpovídá povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek stanovených v nařízení,
 • právo na přenositelnost osobních údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo následně předat tyto údaje jinému správci; subjekt osobních údajů má právo i na to, aby správce na jeho žádost předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce nebo třetí strany,
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  Subjekt údajů, který má za to, že Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Provozovatel odstranil závadný stav. Subjekt údajů má rovněž právo obrátit se se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Další informace sbírané v souvislosti s návštěvou webu

3.1 Web tracking

Pro zkvalitnění služeb a zajištění funkčnosti webových stránek dochází ke shromažďování a evidenci údajů, pomocí kterých je možné vyhodnocovat činnost uživatelů na webových stránkách a zpracovávat statistické výstupy. Přitom jsou všechny osobní údaje zpracovávány v anonymizované podobě.

Za účelem zajištění maximálně uživatelsky přívětivých webových stránek a služeb využívá Provozovatel rovněž služeb společnosti Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, společnosti Smartsupp.com, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 13, 602 00 Brno a společnosti Seznam.cz a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 15000 Praha 5 – Smíchov, které poskytují odpovídající technické prostředky (trackingové technologie). Tyto technologie pomáhají zjišťovat, jakým způsobem jsou využívány webové stránky a služby a jakým způsobem je možné zvýšit jednoduchost jejich používání. Dále umožňují pochopit chování zákazníka na webových stránkách za účelem snadnějšího a příjemnějšího nabízení služeb.

Popis jednotlivých nástrojů a zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na těchto odkazech:

https://www.facebook.com/business/gdpr

https://www.smartsupp.com/cs/privacy


3.2 Conversion tracking
Conversion tracking na webových stránkách zajišťuje sledování aktivit, ke kterým došlo po rozkliknutí reklamy na webových stránkách třetího subjektu nebo na základě propojení přes odkaz https://www.volno-os.cz umístěný na webových stránkách třetího subjektu. Na základě tohoto sledování (pomocí konverzních cookies) je reklama na službu přizpůsobována zákazníkům. Dalším účelem sledování je vyhodnocování, které je podkladem pro zúčtování. Součástí konverzních cookies nejsou osobní údaje.


3.3 Logovací soubory

Webový prohlížeč návštěvníka vysílá při každé návštěvě webových stránek informace o jeho uživatelských údajích. Datové přenosy, které se tímto způsobem ukládají do logovacích souborů, obsahují následující data: datum a čas návštěvy webových stránek, URL navštívené webové stránky, IP adresu, původní URL, z níž návštěvník na webové stránky přišel, množství přenesených dat a informaci o user agent (hlavička, kterou posílají prohlížeče jako svou identifikaci) zaslanou webovým prohlížečem návštěvníka (případně i typ a verzi prohlížeče a použitý operační systém).

Vyhodnocení logovacích souborů slouží k odhalování chyb a jejich rychlému odstranění.

Vyhodnocování také slouží k řízení kapacity serveru a přispívá ke zkvalitnění nabídky.

3.4 Cookies

Na webových stránkách jsou používány tyto cookies:

 • technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti při využívání webových stránek,
 • soubory cookies, které pomáhají zlepšovat uživatelský dojem, usnadňují prohlížení webových stránek a nabízení služeb na míru zákazníkům a umožňují statistické měření nebo vyhodnocování za účelem zúčtování.

Návštěvník webových stránek má možnost ukládání souborů cookies zakázat, a to v nastavení webového prohlížeče. To může mít za následek nedostupnost některých funkcí webových stránek nebo snížení uživatelského dojmu.

 

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek a žádostí týkajících se osobních údajů nebo těchto Zásad lze kontaktovat Provozovatele prostřednictvím

i) e-mailové adresy volno@email.cz nebo

ii) adresy uvedené v úvodu těchto zásad.