Volno o. s.

Výstavba nové budovy

– volno-os.cz

Volno, z.ú. uspělo s žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, díky které dojde k významnému zlepšení poskytovaných sociálních služeb.

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu pobytových zařízení odlehčovacích služeb pro dospělé klienty s autismem, a to nejen v regionálním, ale i celorepublikovém měřítku. Předloženým projektem pomáháme nejen osobám s autismem, ale i jejich rodinám, neboť těmto rodinám, resp. rodičům, hrozí riziko sociálního vyloučení a vyhoření. Rodiny pečující o dospělé osoby s autismem si také potřebují odpočinout a zařídit další záležitosti, aby jim mohli i nadále poskytovat všestrannou péči a lásku.

Projekt Odlehčovacích služeb pro dospělé osoby s autismem spočívá ve vybudování nové budovy, jejím vybavení a sestavení týmu pracovníků služby.

Nová budova je navržena v souladu s Materiálně technickým standardem MPSV ČR. V budově jsou umístěny pokoje pro klienty se sociálním zařízením, společná místnost s jídelnou, kuchyňka, terapeutická místnost (snoezelen), rehabilitační místnost, malá tělocvična a místnost pro tvořivé aktivity. Nechybí zázemí pro personál.

Náklady projektu:

Na projekt „Odlehčovací služby pro klienty s autismem“ je poskytována finanční podpora z EU. Bohužel, z podpory byly vyřazeny místnosti, které jsou pro poskytování kvalitní služby nezbytné (tělocvična, sklad pro tělocvičnu, rehabilitační místnost a snoezelen). Zároveň došlo v průběhu hodnocení projektu k navýšení ceny stavebních prací o 25%. Oproti původním předpokladům se naše spolufinancování projektu výrazně navýšilo.

VOLNO; z.ú. Projekt: Odlehčovací služby pro dospělé osoby s PAS a problémovým chováním
Rimavské Soboty 923, Kolín rozpočet - výstavba a vybavení budovy
Typ výdaje podpora z IROP CELKOVÁ CENA Nutnost dofinancování
Stavební práce 20 005 876,06 25 299 940,20 5 294 064,14
Pořízení majetku a vybavení 1 484 622,95 2 654 668 1 170 044,55
Inženýrské sítě 23 750 25 000 0,00
Nákup pozemku 1 459 865 1 536 700 0,00
Výsadba zeleně, zelená střecha, parkovací stání 398 981 524 975 125 994,00
Autorský dozor 68 970 72 600 0,00
Technický dozor investora 574 750 605 000 0,00
Koordinátor BOZP 68 970 72 600 0,00
Povinná publicita (billboard během realizace, pamětní deska po realizaci) 22 990 24 200 0,00
Studie proveditelnosti 66 500 70 000 0,00
Příprava a realizace zadávacích řízení 95 000 100 000 0,00
Celkové výdaje projektu 24 270 275,01 30 985 682,70 6 599 812,690