PROSÍM PODPOŘTE NÁŠ PROJEKT

Přispět na sbírku

Telefon:
+420 321 622 331
+420 605 936 699

E-mail:
volno@email.cz
Odkazy:

www.autistik.cz - Sdružení pro pomoc lidem s autismem

www.mukolin.cz – Město Kolín

www.helpnet.cz – Informační portál pro osoby se specifickými potřebami

Středisko respitní péče Volno:

Středisko respitní péče Volno
Vzniklo v roce 2006. V současné době jsou v něm poskytovány čtyři sociální služby registrované dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění.

Poskytované sociální služby:
- odlehčovací služby
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením
- sociální rehabilitace

Ve Středisku se pracuje s těmito principy sociálních služeb:
- profesionalita - poskytovaná odborníky,
- kontinuálnost - soustavná práce s uživateli v čase i v nabídce služeb,
- dostupnost - služby dostupné místně i finančně,
- transparentnost - služby „průhledné“ pro odbornou i laickou veřejnost,
- bezpečnost - služby bezpečné pro uživatele – uplatňování principů vzájemné úcty, hodnoty a důvěry, dodržování
lidských práv lidí s postižením, poskytování služby s maximálním ohledem na potřeby a přání uživatele.


Cíle činnosti:

Podpora pečující rodiny.

Podpora osob s autismem a s mentálním a kombinovaným postižením - posilování přirozených vazeb a vztahů, začleňování do společnosti

Rozvoj sociálních služeb v regionu

Zvyšování komplexní informovanosti pečujících o děti a mladé dospělé s autismem a poruchami autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením.

Zvyšování informovanosti veřejnosti o autismu a poruchách autistického spektra, o mentálním a kombinovaném postižení a z toho vyplývajících specifikách, s cílem změnit tak postoje veřejnosti k lidem s postižením.

Spolupráce s dalšími organizacemi, které se podílejí na péči o děti/lidi s postižením např. příslušné úřady, školy, základní školy - speciální, organizace poskytující sociální služby, rodičovské organizace, odborné organizace….

Rozvoj zařízení a poskytovaných služeb - zvyšování a udržování kvality a zavádění nových služeb.


Uživatelé využívající sociální služby Střediska:
Cílovou skupinou osob kterým jsou poskytované služby určeny jsou lidé s postižením a rodiny osob s postižením.

Konkrétně se jedná o děti a mladé dospělé s těmito druhy postižení:
Děti se specifickými potřebami:
- pervazivní vývojové poruchy – poruchy autistického spektra:
- dětský autismus – pervazivní (všepronikající) porucha vývoje zasahující oblast komunikace, sociálních vztahů a představivost, problémy jsou doprovázeny omezeným okruhem zájmů, neúčelným repetitivním chováním a bizardními rituály.
- atypický autismus - některé oblasti vývoje jsou méně narušeny než u dětského autismu, může se jednat o lepší sociální či komunikační dovednosti nebo chybí stereotypní zájmy. Vývoj jednotlivých dovedností je velmi nerovnoměrný.
- Aspergerův syndrom – porucha vývoje jako u dětského autismu, ale intelekt je na průměrné nebo vyšší úrovni. Někdy je problém umět nabyté vědomosti uplatnit v životě. Časté jsou problémy v sociálních situacích, obtížné je vžít se do myšlení a pocitů druhých lidí.
- dezintegrační porucha - po období normálního vývoje, které trvá minimálně dva roky, nastává z neznámé příčiny regres v doposud nabytých schopnostech a nástup mentální retardace a autistického chování.
- Rettův syndrom - syndrom doprovázený těžkým neurologickým postižením, které má pervazivní (všepronikající) dopad na somatické, motorické i psychické funkce. Porucha se týká pouze děvčat. Dívky mají jen částečně autistické chování. Výrazný je velmi malý rozsah pozornosti.

- mentální postižení – trvalé snížení rozumových schopností, které vzniklo v důsledku organického poškození mozku. Dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování. Snížení těchto schopností je závislé na stupni – kategorii postižení.

- kombinovaná postižení - vícenásobné postižení
mentální postižení v kombinaci s dalším postižením (zahrnuje nejpočetnější skupinu osob s kombinovaným postižením) skupina tvořená kombinací postižení tělesných, smyslových a vad řeči
autistické děti a děti s autistickými rysy, u nichž jsou diagnostikována další postižení

Rodiny s dětmi:
Rodiny s dětmi a mladými dospělými s postižením


Další informace o sociálních službách najdete pod odkazem Poskytované služby.

Materiální a technické zabezpečení Střediska:

Terénní služby jsou poskytovány v domácnosti klienta, případně v terénu dle domluvy.

Asistenti respitní péče poskytující terénní službu mají technické a sociální zázemí ve Středisku respitní péče VOLNO.

Středisko respitní péče v Kolíně – prostory přízemí a prostory 1. nadzemního patra. Celkem 400m2 vnitřních prostorů a 500 m2 zahrady.

Přízemí: vstup do budovy – opatřený najížďkou, vstupní hala, chodba a šatna pro klienty, toalety + bezbariérová toaleta a sprcha, výdejna jídla, jídelna, pracovna pro uživatele, dvě herny, pracovna pro osoby s autismem, úklidová místnost s pračkou a sušičkou, kancelář, bezbariérová toaleta pro personál, šatna a wc pro personál, výtah.

I.patro: chodba, 3 ložnice pro uživatele, rehabilitační místnost, společná místnost – obývací pokoj s jídelním koutem, cvičná kuchyňka, kancelář ředitelky Střediska, toalety pro uživatele, bezbariérová toaleta a sprcha, toalety pro personál, výtah, stropní závěsný systém.

Všechny vstupy do místností pro uživatele jsou bezbariérové, upravené na šíři vozíčku.

Ke Středisku patří zahrada, na které jsou vzrostlé stromy a keře, takže vytváří příjemné prostředí pro uživatele. Na zahradě je postaven altánek, který je využíván na příjemné posezení za slunečných dní. Uživatelé mohou při pobytu na zahradě využít dřevěnou houpačku, kolotoč nebo trampolínu. V letních měsících je pro uživatele postaven bazén.

Středisko je dobře dostupné MHD – Kolín, od zastávky autobusu je vzdáleno asi 100 m. Autem lze přijet na parkoviště, které je od Střediska vzdáleno asi 50 m. V okolí Střediska jsou umístěny ukazatele směru cesty ke Středisku.

Materiální vybavení služby je poskytováno Střediskem respitní péče dle nároků jednotlivých uživatelů a zákonných, vnitřních a bezpečnostních předpisů.

Ve Středisku jsou k dispozici také specializované rehabilitační a výukové/didaktické pomůcky pro osoby s postižením.