PROSÍM PODPOŘTE NÁŠ PROJEKT

Přispět na sbírku

Telefon:
+420 321 622 331
+420 605 936 699

E-mail:
volno@email.cz
Odkazy:

www.autistik.cz - Sdružení pro pomoc lidem s autismem

www.mukolin.cz – Město Kolín

www.helpnet.cz – Informační portál pro osoby se specifickými potřebami

Aktivizace - rodiny s dětmi:

Tato služba je finančně podpořena z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.Charakteristika služby

Naplnění základních činností ze zákona:

Pro veškeré činnosti uvedené v § 65 je nezbytná podpora učením, opakováním, upevňováním, dopomocí nebo poskytováním informací. Tzn., že je nutné zvolit velmi individuální přístup, připravit komplexní program, který bude zohledňovat např. hloubku postižení u dětí a jejich specifické vlastnosti, u rodičů již zažité pozitivní rituály péče o dítě s postižením. Z těchto důvodů je nutné udržet odborně vzdělané pracovníky služby, kteří dokáží vytvořit individuální plány a cíle služeb, tak, aby byly přístupné pro jednotlivce i celé rodiny. Dále je nezbytné obnovovat technické zázemí služby doplňovat nové pomůcky, které cílová skupina potřebuje.

Dle zákona č. 108/2006 Sb., § 65 se v rámci sociální služby věnujeme těmto činnostem:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
1. pracovně výchovná činnost s dětmi,
- ve Středisku je připraven program pro cílovou skupinu dětí s individuálními potřebami
- součástí programu jsou výtvarně tvořivé aktivity, zařazeny jsou i pohybové aktivity, nácvik vaření – kuchařský kroužek, počítačové kroužky a pracovní výchova podpořená ergoterapií
- veškeré činnosti probíhají s ohledem na zdravotní stav dětí s postižením a jsou připraveny dle speciálních metod práce s lidmi s postižením

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
- dle speciálně pedagogických metod a individuálního přístupu podpořeného individuálními cíli dětí v rámci sociální služby
- metody, které jsou ve Středisku používané: TEACCH program, strukturované učení, bazální stimulace, artefiletika/arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie apod.

3. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
- asistent s pedagogem připravují pro děti individuální výukové programy s ohledem na jejich typ a hloubku postižení
- podpora ve Středisku – děti zpracovávají školní úkoly se speciálním pedagogem nebo odborně vyškoleným asistentem respitní péče. Rodiče spolupracují s asistenty a sociálním pracovníkem ve Středisku a využívají videotréninku interakcí pro zlepšení práce se svým dítětem.
- podpora v rodině – asistent dochází do rodinného prostředí, kde pomáhá rodičům s výukou a připravuje společně s rodiči strategie pro komplexní domácí přípravu dítěte

4. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
- pro děti a mladé dospělé s postižením jsou připraveny volnočasové aktivity, které zohledňují individuální potřeby a preference jednotlivců
- pro rodiny jsou připravovány společné akce (pravidelná setkávání rodin dětí s postižením, besídky, zahradní slavnosti, společné pečení apod.), kde si vzájemně mohou vyměňovat zkušenosti, sdílet společně čas a zájmy, uvolnit se a relaxovat
- program je vytvořen pro rodiče i pro děti, některé činnosti mohou provádět společně, některé samostatně
- po dobu rodinných setkání je k dispozici tým asistentů, kteří poskytují během činností potřebnou míru
dopomoci dětem s postižením, na setkání potom mají možnost využití aktivního odpočinku děti i jejich rodiče - nezbytnou součástí je i zajištění bezpečného prostředí s nízkou mírou přirozeného rizika ve kterém veškeré aktivity probíhají

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- dle přání a potřeby rodičů doprovází asistenti respitní péče děti do školy, školských zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity do Střediska respitní péče VOLNO

c) sociálně terapeutické činnosti,
- poskytování psychosociální podpory (psycholog, sociální pracovník)
- pro děti s postižením se aktivně využívají již výše uvedené terapeutické metody (bazální stimulace, muzikoterapie…)
- psychosociální poradenství – používané metody sociální práce – přístup zaměřený na člověka, práce s rodinou, poradenské rozhovory, práce se skupinou, videotrénink interakcí
- cílem je rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, které podporují sociální začleňování osob

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- podpora pro uživatele je zajištěna prostřednictvím sociálního pracovníka a týmu asistentů, kteří společně na základě zakázky uživatele pomáhají řešit situace spojené s uplatňováním práv a oprávněných zájmů uživatelů (vždy s ohledem na individualitu uživatele)

Forma poskytované služby:
Ambulantní
Terénní

Časový rozsah poskytované služby:
pondělí – pátek: od 7:30hod. do 16:00hod.
Po předchozí domluvě je možno poskytnout individuální službu i mimo uvedený čas.

Služba není poskytována o státních svátcích, v období Vánočních svátků (7 pracovních dní) a v předem stanovených termínech (v rozsahu 1týdne na rok) určených pro údržbu Střediska (malování, opravy apod.).

Cílová skupina uživatelů služby:
Rodiny s dětmi:
Rodiny s dětmi a mladými dospělými s postižením

Věková struktura uživatelů:
Děti předškolního věku (od 1 roku) až po mladší seniory (do 80 let)

Kapacita služby:
Maximální počet uživatelů (dětí) během 1 dne poskytování služby: 10
Společné akce rodiče a děti: 40 / 1 den

Rychlý kontakt pro další informace: Mgr. Michaela Provazníková, DiS.
– tel. 605 936 699
321 622 331